Formacja

Czym jest Powołanie?
Jest wewnętrznym wezwaniem łaski,
które zapada w duszę jak ziarno, aby w niej dojrzewać
(Jan Paweł II, 14.12.1980)

Droga do bycia zmartwychwstanką składa się z kilku etapów:

Rozpoznanie powołania
Boże wezwanie musi znaleźć drogę do serca, przeniknąć w głąb myśli, woli, uczuć człowieka, aby kształtować jego decyzje. Dzieje się to poprzez modlitwę, spotkania z siostrami, rozmowy, korespondencję, dni skupienia, rekolekcje..

Postulat
Trwa od roku do dwóch lat. Postulantka stopniowo przechodzi z życia świeckiego do życia właściwego osobom konsekrowanym, pogłębia swoja formację ogólnoludzką i religijną, zapoznaje się z życiem sióstr odczytując swoje powołanie do tej rodziny zakonnej.

Nowicjat
Trwa dwa lata. Nowicjuszka przygotowuje się do złożenia Bogu ślubów: czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa. W tym czasie siostry poznają Konstytucje Zgromadzenia, jego duchowość, historię, zasady apostolatu, wykonują różne prace domowe oraz odbywają kilkutygodniową próbę pracy apostolskiej poza domem nowicjatu.

Juniorat
Trwa od czterech do sześciu lat. To czas ugruntowania swojego powołania oraz teoretycznego
i praktycznego przygotowania się do różnych zadań apostolskich. Okres ten kończy się złożeniem ślubów wieczystych. Akt ślubów wieczystych siostra podpisuje na ołtarzu, wyrażając w ten sposób symbolicznie włączenie całego życia w Eucharystyczną Ofiarę Chrystusa.